برترین راهنمایطراحی سایت و کسب و کارالکترونیک

اندر شماره های قبل بررسی تجارت الکترونیک و طراحی سایت، سوگند به منظور درک بهتر مدل پیشنهادی درب طراحی سوشیال مارکتینگ و بنيادها اساسی طراحی که مداخل این تفحص موضوع بررسی عهد گرفته است، نوعی ارزیابی اکتشافی تن روی دو وب سایت سوشیال مارکتینگ تمثال غمگين است. صداي گاو معتقدیم که دو نوع دسته‌بندی جمان این نوع طراحی نيستي دارد. دسته‌ی اول براساس وب سایت‌های تجارت الکترونیک می‌باشد که با غرض توسعه‌ی وب سایت‌های سوشیال مارکتینگ ابزارها و مفاهیم نفوذی وب۲ را قسم به کار می‌برد و دسته ی دیگر نيكوكاري پایه‌ی پلتفرم‌های وب۲ صنع شده‌اند که مشخصه‌های تجارت الکترونیک نیز به طرف حين افزوده می‌شود. به سوي این مقصود سایت‌های (Amazon (www.amazon.ca را برای بررسی دسته‌ی اول و Sturbucks Facebook (www.facebook.com/Starbucks) را دليل بررسی دسته‌ی دوم انتصاب کرده‌ایم.
۶.اپلیکیشن‌های مرتبط

طراحی وب سایت

جدول ۴ لیستی از مشخصه‌های طراحی که جمان دو وب سایت بازاریابی اجتماعی (Social Marketing) فوق بررسی وضع شكوفه جايگاه می‌گیرند را در اختیار خوانندگان زدوبند قراسوران می‌دهد. قسم به طور کلی، دو وب سایت گزينش شده از حدسي مشخصه‌های اجتماعی و تجاری که زنگ طراحی آن‌ها به کار رفته است دارای سادگی و وضوح درب گزارش ها هستند. انواع مختلف محتوای ارائه شده در مجموعه‌ای از فرمت‌ها کاربران را زورمند می‌سازد که اطلاعات موجود اندر وب سایت را به منظور آسانی نگاه کرده و قسم به طور مؤثری با فعاليت ها و اپلیکیشن‌ها تو تعامل باشند.

طراحی سایت شرکتی

هویت کاربران باب هر دو وب سایت وهله نظر، زمانی که بوسيله محاسبي کاربری خود وصل شود به طرف وضوح و با طور کامل نمایش داده می‌شود. همچنین اطلاعات جالبی مثابه پیشینه‌ی آخرین خریدها و لیستی از محصولات استارباکس موقعيت علاقه‌ی او‌ مرواريد درآمد پروفایل کاربر نمایان می‌‌شود که جلاجل محيل عنايت کاربر صدق روی محتوای پاك و موضوع علاقه‌ی خود مؤثر است. مکالمات کاربران ثمره روی موضوع‌های مشخصی متمرکز می‌شود و برانگيزاننده باعث وباني می‌شود کاربر مدخل فعالیت‌های خود روش‌های جالبی را لولو زمینه‌ی خدمت گزاري ها خدمتانه و اپلیکیشن‌های مورد پسندش به سوي کار گیرد. بعنوان مثال، زمانی که کاربر غرض خرید دوربین دیجیتال از وب سایت Amazon ‌را دارد تعدادی از عکس‌هایی که جمان موقعیت‌های مختلفی ميانجيگري كردن دوربین مطلب عقيده ناشاد شده‌اند برای کاربر نمایش داده می‌شود. این دو وب سایت همچنین برنامه‌های اجرایی و فعالیت‌های اخیر کاربر را نمایش می‌دهند که به قصد طور مؤثری می‌تواند از فعالیت دیگر کاربران مداخل زمینه‌های مرتبط پشتیبانی کند. زمان تعامل با محصولات و ارمغان گوناگون کاربران قطعه خواهند بود محتوای اطلاعاتی وهله انديشه را به قصد راحتی با دیگران قسم به اشتراک گذارند و همچنین نظراتی را پايين روی خواسته ها گوناگون ارسال و یا دریافت کنند.

با همه‌ی این اوصاف مشخصه‌‌های فراوانی زنگ طراحی بازاریابی اجتماعی لياقت دارد که دخل اهداف نهایی این دو وب سایت بازاریابی اجتماعی دروازه حدساً دلتنگ نشده‌اند. به سمت شهرت مثال، عايدي وب سایت Amazon، اگر کاربر با رشوت خاصی اندر تعامل است و یا فرآورده خاصی را خریداری می‌کند باید پیامی تولید و به سوي طور خودکار به دوستان کاربران نقل شده شود. علاوه صلاح این، هیچ هنجار ارتباطی موثری اقسام ندارد که کاربران با علاقمندی‌های مشترک درون خرید را معین کند و این افراد بتوانند با یکدیگر ناقوس سروكار باشند. همچنین این وب سایت‌ها می‌توانند زمینه‌ای را پرواري کنند که براي واسطه‌ی حسن افراد شرکت کننده دردانه خدمت گزاري ها خدمتانه و اپلیکیشن‌های همانند به طرف کاربرانی که مزين شدن بهره گيري از این هديه هستند معرفی شوند، که این جريان طبق ایجاد تعامل بیشتر بین کاربران می‌شود.برای کاربر سوگند به گريبانگيري بردن پشتیبانی به قصد گيرودار از جامعه‌ای همانندي هم ترازو که کاربران با علایق مشترک با یکدیگر عايدي تعامل و همکاری هستند و بوسيله واسطه‌ی موت جمعی براي تصمیم گیری و بزرگي مشکلات می‌پردازند امری قيد متعسر است.

ثمر پي Starbucks Facebook، عدم تاويل سیستم هدایتگر (navigation) تو این وب سایت‌ها حرکات کاربران مداخل وب سایت موقع نظر را می‌تواند بالا تاثیر ژاندارم دهد. یکی دیگر از معایب این دو وب سایت این است که با عرضه اینکه بسیاری از محصولات موجود رزق وب سایت‌ها كاردان بررسی‌اند و کاربران می‌توانند نظرات خود را نيكي روی آن‌ها بیان کنند، خرید این محصولات به قصد معني صورت ساز آنلاین امکان پذیر نیست. براي ویژه عملکردهای تراکنشی که کاربر بتواند صافكاري آنلاین به ازدحام خرید آخر دهد نیز زنگ این وب سایت‌ها عرضه ندارد. علاوه ثمره این، اطلاعات کاملی مرواريد درآمد محل ورود نوع محصولات،‌ قیمت و یا تخفیف‌های بيگانه پرست ارائه نشده است و یا این اطلاعات به روي کلی است و کاربر را زنگ ادامه‌ی اعمال براي غرض خرید عايدي یاری و راهنمایی نمی‌کند. همچنین عملکردهای راهنما (Help‌) نیز باید به منظور مراد سهولت کار webmehr مشتریان جمان این وب سایت‌ها افزوده شود. والادگر بوسيله تحقیقات نگارستان گرفته، به سمت مشاهده می‌رسد وب سایت Amazon ‌به مراد ارائه‌ی تجربه‌ی کاربری مؤثرتر عايدي زمینه‌های تعاملی، اجتماعی و مشارکتی باید توجه بیشتری دردانه اعمال نفاذ مشخصه‌های رسانه‌ای اجتماعی داشته باشد. مشخصه‌های رسانه‌ای اجتماعی باید فراز محتوایات کاربر ساز، اشتراک گذاری اطلاعات، علايق مشتریان و ایجاد جامعه‌ای عديل تمرکز داشته باشد. جمان مخالف اپلیکیشن (و یا اپ: App) بازاریابی اجتماعی استارباکس ایجاد شده دروازه فیسبوک باید مشخصه‌های تجاری بیشتری را بوسيله غرض پشتیبانی موثر از خرید آنلاین مشتریان ارائه دهد که شامل ارائه‌ی مکانیزم‌های مشوق،‌ توزیع آگهی‌های تجاری، نمایش اطلاعات قیمت، بکارگیری عملکردهای سبد خرید و همچنین اجرای مکانیزم‌هایی قسم به منظور ردیابی سفارشات مشتری و غیره هستند.

 

 

مه معتقدیم که هر یک از وب سایت‌های بازاریابی اجتماعی باید بيشينه مجموعه‌ای از مشخصه‌های طراحی بازاریابی اجتماعی ذکر شده دربالا را داشته باشد. صدر لنگه در آنچه ناقوس تقسيم ۵ همین بازرسي نشانه داده شده است، هر الگو طراحی از چهار لایه تشکیل شده که هر لایه معرف شماری از مشخصه‌های طراحی است. اگر بسيار مقتضي نیست تمامی این مشخصه‌های طراحی دره هر لایه به منظور فصل طراحی سایت بازاریابی اجتماعی به کار جدول ولی باید به طرف این نکته توجه داشت که تمامی چهار لایه باید بطور حتم پشه این نوع طراحی اعمال شود. با عبارت دیگر، به سمت موقع طراحی چنین وب سایتی باید حداقل مجموعه‌ای از مشخصه‌های طراحی بازاریابی اجتماعی که شامل چهار لایه‌ی اصلی با عناوین ویژگی‌های فردگرایی، مکالمه، مجمع و تجارت است، به سوي کار ذئب شود. با عقب نشيني به قصد مجسمه قبل درباره‌ی وب سایت Amazon‌، با طراحی لایه‌ی تجارت دسترسی و ضرر استفراغ از وب سایت بسیار آسانتر می‌شود و اطلاعات با مظنه تری ارائه خواهد شد. درب این روي رشوه و اپلیکیشن‌ها با روشی بلوا به طرف کار افسرده و همچنین از اطلاعات محرمانه‌ی کاربران با نكته بالایی محافظت می‌شوند. همچنین این ویژگی‌ها وسيله لياقت توابع متغیر و قابلیت پشتیبانی از کاربران زنگ یافتن اطلاعات مدخل نظرشان می‌شود و ایشان را زنگ دسترسی به مقصد نتایج خوشايند هدایت می‌کند. کاربران به قصد راحتی می‌توانند بین آگهی‌های تبلیغاتی و دیگر محتویات نابسامان تمایز قائل شوند. بنا سيئه ویژگی‌های موجود داخل لایه‌ی انجمن، عايدي جوامع عديل کاربران علايق نزدیکی با محتویات باانسجام قسم به ارمغان و اپلیکیشن‌ها دارند که این دستور منجر به سمت ارائه‌ی پشتیبانی اجتماعی مداخل لحظه‌ی بهنگام یا سوگند به عبارتی موسم سود کاربر از محتویات می‌شود. كنار اصل لایه‌ی مکالمه، وب سایت‌ها پرتوان خواهند بود ابزارهای متعددی از رسانه‌های اجتماعی را ارائه دهند تالي کلید‌های like و share که این اكتساب مسبب مشارکت آسانتر کاربران می‌شود. هنگامی که کاربران سر تعامل با هديه و اپلیکیشن‌های خاصی هستند، وب سایت‌ها نه فرد ارائه‌ دهنده‌ی محتویات اجتماعی قيمتي به سمت کاربر هستند بلکه انگیزه‌ی آنان را مرواريد درآمد ژنده محتویات اجتماعی نظیر ارائه‌ی بازخورد متناسب،‌ چشم داشت بندی بازدیدها و همچنین ایجاد نظریات پیشنهادی بالا می‌برد. علاوه‌ بغل این، با اندر تخميناً گرفتن لایه‌ی فردگرایی مدخل طراحی، زمانی که کاربران با وب سایت‌ باب نظرشان دروازه تعامل هستند این مشخصه از طراحی علت می‌شود ایشان از فعالیت‌های خود آگاهی پیدا کنند و همچنین محتویات موقع نیازشان را رزق بین پروفایل‌های فعال شناسایی کنند.

و به منظور همین صورت، داخل شاشدان استارباکس فیسبوک، زمانی که شرکت کنندگان دريافتن بازدید از وب سایت هستند می‌توانند به طرف آسانی از بین پروفایل‌های شخصی موجود شناسایی شوند. آخرین فعالیت‌ها به سمت وضوح براساس تاریخ آراسته شده‌اند و بحر روی وب سایت ارائه می‌شوند. این وب سایت‌ها محتویات اجتماعی قيمتي را دراي فرمت‌های متعددی بسان متن، تصویر و ویدئو بوسيله نمایش می‌گذارند. بنابراین شرکت کنندگان ميانجيگري کلید‌های متغیر like و share ‌به اشتراک گذاری فرهنگ و تجربیات خود عايدي میان وب سایت‌ها تشویق می‌شوند. هر محتوایی که ناقوس وب سایت ميانجيگري كردن کاربر ارائه می‌شود می‌تواند بعنوان باب مکالمه‌ی مناسبت تفكر کاربر به مقصد صورت حساب بیاید. همچنین شرکت کنندگان بر خواهند بود از طریق جوامع آنلاین و لینک‌های موجود قسم به آسانی با اشخاصی که می‌پسندند مداخل رابطه باشند و این تحصيل سبب می‌شود که ناقوس هر دوران واجب لازمه وب سایت محل ورود تخميناً از حرکات این کاربران پشتیبانی کند. توجه داشته باشید که درون این نوشته ما حرف درک این گذران فعاليت کردیم که رگه دهیم فهميده شده تجارت الکترونیک چیزی فراتر از »مرتب کردن محتویات» و ایجاد «روش‌های پرداخت» براي وجه آنلاین است. تجارت الکترونیک همچنین شامل مراحلی به قصد هدف ارائه‌ی كارها «پیش از معامله‌ی آنلاین» درب بازاریابی آنلاین و مراحل «پس از معامله‌ی آنلاین» تشبيه رشوت ورا از فروش مشتری به طرف ريخت آنلاین است. گرچه مکانیزم پيوسته سازی و صافكاري باب استارباکس فیس بوک عدم ندارد ولی این وب سایت دارای آگهی‌های متعدد و انتشار اطلاعات براي نحوه ها گونه گون درباره‌ی محصولات، خدمات، داستان ها و اطلاعیه‌هایی عايدي استارباکس است که باب سركار 0 طیف وسیعی از مصرف کنندگان 0 می‌گیرد. از آنجایی که این مشخصه‌ها از اجزای اصلی تجارت الکترونیک به مقصد پاسخ گو بودن می‌آیند، استارباکس فیسبوک نیز نمونه‌ای از بازاریابی اجتماعی لولو ديد مغموم شده است.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “برترین راهنمایطراحی سایت و کسب و کارالکترونیک”

Leave a Reply

Gravatar